Home > Produkte

Japanmesser-Shop

TonTenKan

Japanmesser Schmiedengruppe TonTenKan
Japanische Messer der Schmiedengruppe TonTenkan aus Sakai, Japan

Mitsumi Hinoura

Japanmesser Schmied Mitsumi Hinoura
Japanische Messer von Mitsumi Hinoura, Sohn des Tsukasa Hinoura